ความสำเร็จ VS มั่งคั่ง 2


โลกภายนอกของเราเป็นเพียงเสียงสะท้องของโลกภายใน 
ถ้าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เป็นไปด้วยดี 
ควรย้อนกลับมาหาความคิด และอารมณ์ของเราก่อน
เพื่อนำไปสู่การกระทำ และการกระทำจึงจะนำไปสู่ผลลัพธ์ 
นั่นคือ หากจะต้องการมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม 
เราจะต้องเปิดใจกว้างที่จะรับสิ่งใหม่ ๆ และเลิกที่จะบ่นกับเรื่องต่าง ๆ 
และเร่งหาความต้องการที่แท้จริงของตนเอง