ความขัดแย้งใหม่ของสหรัฐและจีนในน้ำโขง


การขอเข้ามามีส่วนร่วมในแม่น้ำโขงของสหรัฐ มีมาตั้งแต่ 2552
โดยข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง  ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้พบปะหารือ
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศสมาชิก 5 ประเทศในลุ่มน้ำโขง
เพื่อช่วยให้ประเทศในลุ่มน้ำโขงรับมือสิ่งท้าทายข้ามพรมแดนต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 
ทั้งปัญหาความมั่นคงทางน้ำ  ระบบพลังงานน้ำอัจฉริยะ  การวางแผนพลังงาน
และโครงสร้างพื้นฐาน  ตลอดจนโครงการอื่น ๆ ภายใต้ขอริเริ่ม ฯ  พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้คนในภูมิภาคแม่น้ำโขง  และปรับปรุงการประสานงานระหว่างผู้ให้ทุน
กับธนาคารพัฒนาเอเชีย  ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์
สาธารณรัฐเกาหลี และธนาคารโลก สหรัฐยังส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านโครงการที่เปิดตัวภายใต้ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐ
. . .