ขอรู้ด้วยคน ด้านการศึกษาไทย ตอนอดีต


แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผู้เกี่ยวข้องจะได้กลับมามองดูตนเอง
และความต้องการของเราต่อไปว่า
เราเป็นอย่างไร และต้องการให้เป็นอย่างไร

โดยทั้งหมดทั้งมวลนั้น มีความสอดคล้องกัน
มิใช่เราเป็นสุนัข แต่ต้องการบิน
และพยายามที่จะบิน
ซึ่งก็คงเป็นไปได้…