การเกษตรที่ไทย อาจจะต้องปรับเปลี่ยน


ทำอย่างไร ที่จะทำให้สินค้าเกษตรไทย สร้างมูลค่าเพิ่มได้ หรือสร้างราคาดี ๆ
การปรับทัศนคติของเกษตรกร เพื่อการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพ
การสร้างความแตกต่าง หรือสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ
การดูแลด้านการเก็บเกี่ยว การดูแลด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์