การจัดการความขัดแย้ง


การทำงานในองค์กร หรือแม้แต่ในครอบครัว
ย่อมมีความขัดแย้งเป็นธรรมชาติ  แต่บางครั้งความขัดแย้งฉุดรั้งความก้าวหน้าขององค์กร
หรือทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัว ทำให้หลายคนขยาดจนไม่กล้าเผชิญกับความขัดแย้ง
ซึ่งควรจะหาวิธีแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ลดผลลัพธ์เชิงลบที่อาจเกิดขึ้น 
และควรที่จะอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม และยอมรับ
ด้วยเหตุและผลของทุกฝ่าย  การจัดการความขัดแย้งจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่สำคัญ
ในการดำรงตนในสังคม