การกลายพันธุ์ของ COVID-19


การตรวจหาการกลายพันธุ์ ทำให้ทราบว่า
เชื้อที่วิตกกังวลกันหนักช่วงปลายปี 2563
คือ N501Y ของอังกฤษ อยู่ใน clade GR 
ซึ่งมีการกลายพันธ์ที่ส่วนยื่นของโปรตีนหลายแห่ง
(deletion 69-70, deletion 145, N501Y,
A570D, D614G, P681H, T716I, S982 A, D1118H)
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการใช้เกาะกับเซลร่างกาย
. . .