วิถีผู้นำใหม่ ในวิถีปกติใหม่


บทบาทของผู้นำในการสร้างความเชื่อใจ
สิ่งแรก คือ ผู้นำต้องเชื่อ และภูมิใจในตนเองก่อน