จีนในระหว่าง COVID-19 ตอน 1


จีนพยายามเร่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก COVID นี้
ให้มีผลมากเชิงบวกกับประเทศ และประชาชนมากขึ้น
ทั้งทางด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะ
เพื่อรองรับทิศทางใหม่ของโลกในอนาคต