ขอรู้ด้วยคน ด้านการศึกษาไทย ตอนปัจจุบัน


ในช่วงนี้หัวใจสำคัญการการเตรียมการด้านการศึกษา
คือ การเปิดใจ และยืดหยุ่น เป็นกุญแจสำคัญ

และแต่ละที่ มีการเตรียมการและแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน
เช่น สิงคโปร์มีแผนจะทำ Home based learning
ในสัดส่วน 1 วันอยู่โรงเรียน 4 วันอยู่บ้าน
แต่เมื่อเกิดการระบาดรอบสอง
ก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็นการอยู่บ้านทั้งหมด