การให้ความรู้ครูเกี่ยวกับ COVID


ดูแลความสะอาด และทำความสะอาดโรงเรียนทุกวัน
หากมีนักเรียนที่สงสัยป่วย ให้แจ้งผู้ปกครองและผู้บริหาร
รวมทั้งมีระบบติดตามว่าเขาเป็น COVID หรือไม่…