Saudi Arabia ในอนาคต


จุดเปลี่ยนของประเทศไม่ได้เกิดขึ้นโดยความสมัครใจ 
แต่เกิดจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำ รวมถึงการลดการใช้น้ำมันในอนาคต 
และสงครามราคาแพงในเยเมน ที่ส่งผลให้เกิดวิกฤตการเงินในประเทศ 
โดยเจ้าชายซัลมาน ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจากตะวันตก
เพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง Vision 2030 อันเป็นนโยบายหนึ่ง
ของพัฒนาซาอุดิอาระเบียไปสู่ยุคสมัยใหม่