Omicron เรื่องเก่าในสถานการณ์ใหม่


เชื้อนี้มีความน่ากลัวอย่างไร  เชื้อโคโรนาปกติมีลักษณะมีหนามแหลมออกมาจากตัว
และหนามแหลมนี้เองที่วัคซีนต่าง ๆ ที่เราใช้ในการป้องกันความรุนแรงของโรค
ใช้ในการจัดการเชื้อ  ซึ่งการที่เชื้อนี้มีการเปลี่ยนกลายพันธุ์ที่หนามแหลมนี้ 30 จุด
จะส่งผลให้เกิดปัญหาได้ง่ายเกี่ยวกับการดื้อวัคซีน
รวมถึงอาจจะมีผลทำให้การระบาดของโรครุนแรงได้อีกครั้ง 
และยังมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรา โดยทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง
ทั้งในคนที่เคยติดเชื้อมาแล้ว และคนที่ได้รับการฉีดวัคซีน 
ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้เตือนในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนค่อนข้างต่ำ 
จะมีผลทำให้การป่วยและการตายน่าจะสูงขึ้น