ไปดูงานมหาวิทยาลัยที่เจนไน


การมาดูงานมหาวิทยาลัยที่นี่ทำให้พบว่า 
คนอินเดียส่วนใหญ่ มีความมุ่งมั่นจะสร้างผลงาน
ให้ติดอันดับสำคัญของโลกค่อนข้างมาก
จึงพยายามที่จะทำงานให้ดีมีคุณภาพเชิงประจักษ์
และอาจหมายรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์
ไปข้างหน้าก่อน เพื่อให้ก้าวไปให้ถึง