โควิดเรื้อรัง Long COVID


ภาวะของโควิดเรื้อรัง ที่มีการเรียกกันว่า Long COVID-19,
Post COVID condition, Long-haul COVID, Chronic COVID ฯ
อาการนี้อาจเกิดขึ้นได้ 30-50 % ของจำนวนผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว 
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 
National Health Service รายงานว่า Long COVID
เป็นอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวกว่า 12 สัปดาห์ 
ผู้ที่จะเข้าข่ายนี้คือ มีอาการหลังรับเชื้อไปแล้ว 5 สัปดาห์ 
ซึ่งมีลักษณะ คือ มีอาการผิดปกติยาวนานกว่า 4 สัปดาห์ 
อาการโควิดเรื้อรัง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  แยกตามลักษณะอาการ…