แนวทางอยู่รอดทางธุรกิจหลัง COVID ตอน 1


การมองลักษณะของงานที่เราทำอยู่ในปัจจุบัน 
ว่ามีลักษณะงานอะไรที่สำคัญ  และส่วนใดที่มีความสำคัญน้อยลง 
เพื่อที่จะต้องเตรียมการให้สามารถดำเนินการได้โดยมีผลกระทบน้อยที่สุด
การมองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้าง   เช่น
ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของการระบาดของโรค  ปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมือง 
ปัญหาการถูกโจมตีทาง cyber  การถูกกระทบทางธรรมชาติ เช่น
น้ำท่วม ภัยจากความแห้งแล้ง  พายุถล่ม ไฟไหม้
หรืออากาศเป็นพิษจาก PM 2.5 ฯลฯ 
. . .