เส้นทางปัจเจก


สำหรับคนที่เลือกความสุขระยะสั้นหลายคน 
เมื่อเข้าสู่บั้นปลายของชีวิต  ก็สามารถหาความสุขในระยะยาวได้ 
ถ้าสามารถปรับตัวและก้าวออกมาจากพื้นที่ความสบายทางกาย 
มาสู่ความสุขทางจิตได้ 
แต่โดยมากมักจะเสพติดอยู่กับวิตถุนิยม  และยากที่จะก้าวออกมาได้ 
ก็ย่อมได้รับความพึงพอใจ  มากกว่าความสุข 
เพราะสุขใดจะเสมือนความสงบนั้นไม่มี