เสียงเพรียกจากเยาวชน


ที่สำคัญ อย่าทำทุกอย่างเป็นวาทกรรม  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดูดี แต่ไม่เคยปฏิบัติ
หรือไม่มีเป้าประสงค์ที่จะทำจริง  และคงจะเป็นการดีมาก
ถ้าผู้ใหญ่ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเขา  เพราะสิ่งที่เขียน
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปนั้น มิใช่ให้เด็กและเยาวชนดำเนินการ 
โดยผู้ใหญ่ยังดำเนินในแนวทางตรงข้าม . . .