เศรษฐกิจแบบ Gig หรือ Freelance ตอนที่ 2


สถานการณ์ของเศรษฐกิจแบบกิ๊ก  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในโลก 
จากการที่มีการระบาดของ COVID-19  ทำให้เกิดการว่างงาน 
และการทำงานที่บ้าน  รวมถึงค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการอิสระ
และสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว 
ตลอดจนการที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก 
การกระจายของ internet ไปได้ไกลในหลายพื้นที่นอกเขตเมืองใหญ่ 
ทำให้มีการคาดการณ์ระบบเศรษฐกิจแบบกิ๊กนี้
จะเป็นระบบที่เข้ามาถ่วงดุลระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นกระแสหลักในปัจจุบัน 
ซึ่งเดิม McKinsey Global เคยประเมินว่าแรงงานแบบกิ๊กนี้
ในแถบยุโรปมีถึง 162 ล้านคน หรือ 25 % ของประชากรวัยทำงาน 
และในสหรัฐอเมริกามีมากถึง 30 % หรือประมาณ 54-68 ล้านคน 
ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีทั้งที่มีงานประจำอยู่แล้ว และรับงานอิสระเป็นส่วนเสริม 
แต่บางส่วนเลือกทำด้วยความจำเป็น เนื่องจากไม่สามารถหางานที่ดีกว่า
หรืองานที่เป็นแบบเต็มเวลาได้
. . .
ประเทศไทย  การเติบโตเกิดจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี 
และภาวะจำเป็นจากวิกฤติของโรคระบาด  ซึ่งเดิมมีแรงงานของเศรษฐกิจกิ๊กนี้
ประมาณ 30  %  ซึ่งมีทั้ง การรับจ้างทั่วไป  อาชีพเฉพาะ เช่น แพทย์ พยาบาล
ศิลปิน นักกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ฯ 
เดิมกลุ่มที่เป็นวัยที่ทำงานนี้จะเป็น Babyboomer
. . .