เรื่องของวิหารพระเจ้ามอรมอน


แนวคิดหลักของพระวิหาร คือ สถานที่สำหรับการรับใช้พระเจ้า
อันถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  เป็นอาคารที่สร้างและอุทิศเป็นพิเศษเพื่อพิธีกรรมทางศาสนา
และพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ อาจหมายถึงบ้านของพระเจ้า  ในสมัยโบราณ ชาวอิสราเอล
สร้างสถานศักดิ์สิทธิ์แด่พระนามของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ พระยะโฮวาห์ 
เริ่มจากสิ่งที่คล้ายเต้นท์ เคลื่อนย้ายได้ แต่ทำจากวัสดุดีที่สุด มีค่าที่สุด
มีราคาสูงที่สุดเท่าที่ผู้คนครอบครองอยู่ เป็นการถวายแด่พระเจ้า