สันโดษ


ประโยชน์ของการฝึกสันโดษ คือ  การตัดกังวลต่าง ๆ ออกไปจากชีวิต 
และยังช่วยให้ห่างจากอกุศลกรรมต่าง ๆ  อันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดศีลธรรมขึ้นในใจได้ง่าย 
พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง  นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตน 
และเปิดโอกาสให้ตนเองได้กระทำความดียิ่ง ๆ ขึ้น 
และช่วยเหลือสังคมให้เจริญงอกงาม