สัญญาณอันตรายของสิ่งแวดล้อมไม่ดี


บรรยากาศที่ดี ที่ทำงานจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนที่อยู่ในบรรยากาศนั้นมีความสุข 
พึงพอใจในตนเอง และการงาน  รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง 
แต่เมื่อมีบรรยากาศที่ค่อนข้างแย่  ก็จะมีผลในทางตรงข้าม 
อาจจะเป็นลักษณะของการอึดอัด เหนื่อย ไร้แรงจูงใจ
อันเป็นเหตุก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน ฯ
อันนำไปสู่เรื่องที่ไม่ดีต่อไปในบ้านหรือองค์กร . . .