สวัสดีปีใหม่ ยุคใหม่ 2567


สำหรับยุคที่ 9 นี้จะเริ่มในปี 2567-2586 ซึ่งถือว่าเป็นธาตุไฟ
ยุคที่ 9 นี้ถือว่าเป็นยุคธาตุไฟตลอด 20 ปี 
โดยธาตุไฟ  คือ ความร้อน พลังงาน การศึกษา วิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
การสื่อสารความเร็วสูง  ความรู้ใหม่ ความกระจ่าง ความฉลาด
วิชาการใหม่ ๆ ที่เคยลึกลับจะถูกเปิดเผย  จะนำมาซึ่งความสว่างไสว ปัญญามาสู่โลก 
เป็นยุคที่จะเกิดวิชาการต่าง ๆ มากมายบนโลกที่ไม่เคยพบมาก่อน 
ศาสนา ลัทธิความเชื่อใหม่ ๆ พลังงานทดแทน ความเจริญทางด้านจิตใจ
ผู้คนจะแสวงหาทางใหม่ ๆ ให้ชีวิต  ยังหมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็น แต่สัมผัสจับต้องไม่ได้ 
ถ้ามองให้เห็นในโลกปัจจุบัน คือ การใช้ชีวิตแบบ online
การพบปะกันในโลกเสมือน virtual reality  การค้าในรูปแบบ e commerce 
การรักษาแบบ tele medicine  นั่นคือ ในแง่ที่ดี