สงครามเย็น – กระทบไทย


ไทยต้องปรับเปลี่ยนนโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับประเทศเพื่อนบ้าน 
หลังเวียดนามรุกรานกัมพูชา และขับไล่เขมรแดงออกมาอยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชา 
ไทยต้องปรับตัวโดยร่วมมือกับอาเซียน 
เพื่อเรียกร้องและกดดันให้เวียดนามถอนทหารออกไปจากกัมพูชา
โดยไทยและอาเซียนได้สร้างแนวร่วมกับประเทศมหาอำนาจ
เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และยุโรปตะวันตก 
เพื่อสกัดกั้นการขยายอำนาจของเวียดนามที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต
และประเทศคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก . . .