วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112


สงครามฝรั่งเศส-สยาม เป็นความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3
และราชอาณาจักรสยาม โดยเริ่ม พ.ศ. 2429 จากความขัดแย้งของลาวกับสยาม
กรณีของเจ้าอนุวงศ์ หรือ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 3 กษัตริย์ราชอาณาจักรล้านช้าง
หรือเวียงจันทน์  ถือเป็นมหาราชของลาว ที่พยายามกอบกู้เอกราช
จากการเป็นประเทศราชสยาม  และปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างสยามกับอังกฤษจากสนธิสัญญาเบอร์นิ