รายงานสถิติ Thailand Digital Jan 2021


การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และ smartphone ในคนไทยค่อนข้างสูง 
โดยเฉพาะ smartphone สูงถึง 98.9 %  ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 48.5 %
มี tablet 34.7 %  มีโทรทัศน์ digital 8.4 %  มีอุปกรณ์ smart home 5.0 %
มี smartwatch 21.9 % มีการใช้ virtual reality 3.4 % 
การที่มีการใช้ smartphone เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจาก COVID
และนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐที่ผ่าน app. ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ smartphone 
รวมถึงการเรียนผ่านระบบ online แม้ว่านักเรียน
และนักศึกษาหลายคนอาจจะมีปัญหาในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง
. . .