ผู้สูงอายุ กับสังคมไทย


ผู้สูงอายุในประเทศไทย  ยังประสบกับปัญหา ยิ่งแก่ยิ่งจน 
และจากวิกฤติ COVID-19 จะยิ่งทำให้ปัญหาความยากจนของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉพาะในคนที่สูงอายุและครอบครัวของพวกเขา  ที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุ 
และการที่จะให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสมีงานอย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะในเมืองไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 11 ล้านคน 
มีเพียงประมาณ 4 ล้านคนที่มีงานทำและมีรายได้ 
. . .