ประเทศไทยจะไปทางไหน 1


มาวิเคราะห์ประเทศไทย
เรามีปัญหาหนี้ครัวเรือนมายาวก่อนจะเกิดวิกฤติ COVID นี้
โดยมีหนี้ครัวเรือนเกิน 60 % ของ GDP
ทั้งนี้เพราะเราใช้เงินในอนาคต กว่า 50 %
มาเพื่อซื้อความสวยงาม ซื้อของใช้ที่หมดไป
และหมดไปกับการท่องเที่ยว…