ปณิธานกับแรงบันดาลใจ


ช่วงส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ 
จะเป็นช่วงที่หลายคนจะมีเป้าหมาย
ที่จะปรับเปลี่ยนตนเองไปในแนวทางที่ดีขึ้น 
บางคนถึงกับตั้งปณิธาน (determination)
คือ การตั้งปรารถนา เป็นความตั้งใจอันแน่วแน่
ที่จะให้เกิดการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้