ปฏิรูปการศึกษาจริงหรือ?


การดำเนินการทางด้านการศึกษา  ตามความเป็นจริงนั้น 
ยังเน้นที่การมอบหมายการบ้าน  หรืองานจำนวนมาก 
และบางแห่งยังให้เหตุผลว่าเป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับความเครียดที่เพิ่มขึ้น 
แต่ผู้สอนก็มิได้ตรวจงานและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
แม้แต่การเตรียมการเพื่อเข้าสู่โลกยุคใหม่  ที่พร้อมที่จะทำงานร่วมกัน 
มิใช่เพียงการให้นักเรียนทำการบ้านที่เป็นการตอบคำถามเพียง one best answer
หรือคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับโลกในปัจจุบัน 
ที่พร้อมจะรับคำตอบและวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ 
แม้แต่การมอบหมายโครงงานที่ไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน 
กลายเป็นภาระของผู้ปกครองที่ต้องมาทำ  หรือจ้างคนมาทำสิ่งเหล่านั้น