บทบาทใหม่ของผู้นำ ASEAN


ห้าทศวรรษที่ผ่านมา GDP รวมของอาเซียนโตขึ้นถึง 33 เท่า 
มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก  มีประชากรกว่า 650 ล้านคน
ที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
รวมถึงการปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับภาคีภายนอก 
ซึ่งประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิก…