ธนาคารหมึก


สำหรับหมึก  นั้นไม่ง่ายที่จะจับแม่หมึกมา 
แต่ชาวประมงเริ่มเห็นจากการที่มีไข่หมึกที่ติดมากับอวน 
และพยายามที่จะฟักไข่หมึกนั้น  จนออกมาเป็นลูกหมึก 
และเลี้ยงดูในระยะหนึ่งก่อนที่จะนำไปปล่อยสู่ทะเล…