คิดนอกกรอบ – อสังหาริมทรัพย์


รูปแบบอาคารใหม่ที่จะเกิดขึ้น  เป็นการออกแบบที่อยู่อาศัย
สำนักงานและร้านค้าอยู่ด้วยกัน  เป็นการออกแบบให้ผู้คนสามารถทำงานได้ใกล้บ้าน 
มีความยืดหยุ่นในการเดินทาง และเวลาทำงานได้มากขึ้น 
โดยชั้นล่างของอาคารจะเป็นร้านค้า  ชั้น 2-4 จะเป็นสำนักงาน 
และชั้นสูงขึ้นไปเป็นที่พักอาศัย  รวมถึงมีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางในการสร้างสวน
และพื้นที่ในการออกกำลังกาย  ทำให้อาคารเหล่านี้ถูกใช้งานได้ตลอดเวลา 
และมีการจัดการที่จอดรถอย่างเป็นระบบ . . .