ความสามารถในการแข่งขัน (1)


การปรับตัวรับกับเทคโนโลยีขององค์กรต่าง ๆ ในช่วง 2020-2025
มีทิศทางที่จะรับมาใช้ได้ง่ายและเร็วขึ้น  ซึ่งได้แก่ Cloud computing,
big data และ e-commerce ซึ่งสิ่งที่จะต้องตามมา
คือ เรื่องของระบบความปลอดภัยด้วย encryption
รวมไปถึงการใช้ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ รวมไปถึงหุ่นยนต์  ปัญญาประดิษฐ์
ซึ่งปัญญาประดิษฐ์นี้จะถูกนำไปใช้มากขึ้นในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
และข้อมูลที่เกี่ยวกับดิจิทัล  รวมไปถึงอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และการเดินทาง 
การใช้ Big data, IoT และหุ่นยนต์จะถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมด้านเหมือนแร่มากขึ้น 
ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อแรงงานที่เป็นมนุษย์  ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนตนเอง
ให้ทันกับอาชีพใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อทดแทนอาชีพเดิมที่จะลดลงไปอย่างมาก 
รวมถึงการฝึกทักษะใหม่ ๆ ที่จะต้องเรียนรู้  นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ Augmented
และ virtual reality, 3D และ 4D printing, การพัฒนาด้านการสะสมพลังงาน,
การพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ เช่น nanotubes, grapheme, biotechnology,
quantum computing, …