ความตายและอมตะ ตอน 3


การเกิดใหม่ทางพุทธศาสนา  ทางเถรวาท เชื่อว่า ตายแล้วไปเกิดทันที 
แต่ทางวชิรญาณ พบว่าตายแล้วมี บาโต มีระยะเวลา 49 วันตามคัมภีร์มรณศาสตร์ 
ในบาโต เราจะเผชิญแสงสีขาว เพราะเป็นธรรมชาติดั้งเดิม แต่เราไม่ตระหนักรู้
เราจะตระหนก หรือหากเราไม่รู้ว่าตัวตาย เตรียมตัวไม่พร้อม
ไม่เข้าใจธรรมชาติหลังความตาย เราจะไปเกิดในมดลูกที่ใกล้ที่สุด 
ถ้าผูกพันกับเทพ จะอยู่กับแสงสีขาว  ถ้าผูกพันกับอสูร จะไปกับแสงสีแดง 
มนุษย์จะเป็นแสงสลัวสีน้ำเงิน เดียรัจฉานจะเป็นสีเขียว ส่วนนิรยภูมิเป็นสีเหลือง 
การเตือนสติของผู้ใกล้ตายจึงเป็นสิ่งสำคัญ  นี่เป็นเหตุที่มีการวางพระในห้อง
มีบทภาวนาให้นึกถึง เพื่อให้คนใกล้ตายมีโอกาสมาขึ้นที่จะทำให้จิตใจสงบ
ตอบสนองต่อแสงสีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง