ความตายและอมตะ ตอน 2


ศาสนากับความตาย  พุทธศาสนา เชื่อว่า  การเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยาก
มนุษย์จึงมีหน้าที่ดูแลรักษาชีวิตตนเองอย่างเต็มที่ และ มนุษย์ประกอบด้วยกายหยาบ
และจิต  เมื่อกายหยาบสูญสิ้นไปจากโลก จิตจะวนเวียนเป็นวัฏจักร ในวัฏสงสารไม่สิ้นสุด
การหลุดพ้นวงจรนี้มีเพียงการเจริญภาวนา เพื่อการตัดปัจจัยแห่งการเกิดนั้นให้สิ้น
ที่เรียกว่าการเข้าสู่กระแสนิพพาน  และพิธีกรรมเกี่ยวกับศพหลายสิ่งสร้าง
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้วายชนม์ได้เดินทางไปพื้นที่ที่คิดว่ามี เช่น สวรรค์ ฯ 
และมีการสอนที่เกี่ยวกับการปลงกับกิเลสต่าง ๆ เช่น การสวดอภิธรรม 7 คัมภีร์
เพื่อให้เข้าใจสัจธรรมของมนุษย์ และแนวทางเข้าสู่กระแสนิพพาน โดยเข้าใจถึงเรื่องขันธุ์