การเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย


ผู้บริโภคจะเลือกสินค้าเกษตรอย่างไร ให้ดูเหมือนจะปลอดภัยโดยพิจารณาได้จาก
1) สินค้าที่เป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นพืชหรือสัตว์ที่ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม
ห้ามใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนสังเคราะห์…

2) สินค้าเกษตรไร้สารพิษ หรือสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ
เป็นสินค้าเกษตรที่สามารถใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดเชื้อรา
และฮอร์โมนสังเคราะห์ได้…

3)สินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ หรือสินค้าเกษตรอนามัย
ไม่ได้ห้ามใช้สินค้าตัดแต่งพันธุกรรม ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า
และยาป้องกันกำจัดศัตรูพืช…