การปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี (1)


จากผลของ COVID ทำให้การปรับเปลี่ยนถูกเร่งให้เร็วขึ้น 
ด้วยการจัดการกับวิกฤติสาธารณสุข  และตามมาด้วยวิกฤติเศรษฐกิจ 
รวมทั้งการปรับตัวให้เท่าทันกับโลก 
ซึ่งเยาวชนมีความพร้อมในการปรับตัวได้ดีกว่า  กลุ่มชนที่เป็น Baby boomer
. . .