การดูแลเด็กนักเรียนในช่วงปลด Lockdown


ควรจัดพื้นที่เรียนให้ไม่หนาแน่น ห้องเรียนไม่ควรมีเด็กเกิน 20 คน
และต้องจัดพื้นที่ในห้องเรียนให้มีระยะห่างระหว่างกัน…